Oprávnění a povolení k činnosti

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

odbor životního prostředí

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Čj. SpZn. Vyřizuje/linka Brno

JMK 143575/2020 S- JMK 142694/2020 OŽP/Nov Ing. Novák/2615 16.10.2020

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí se sídlem v Brně, Žerotínovo

nám. 3, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 29 z. č. 129/2000 Sb., o krajích

(krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dle ust. § 78 odst. 2 písm. a) z. č. 185/2001

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„zákon o odpadech“), dle ust. §§ 67 - 75 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „správní řád“),

p r o d l u ž u j e

dle ust. § 101 písm. c) správního řádu

dobu platnosti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního

prostředí, vydaného pod čj. JMK 124857/2015 (SpZn.: S-JMK 107020/2015 OŽP/Nov) ze dne

30.09.2015, ve znění jeho změn čj. JMK 162640/2015 ze dne 22.01.2016 a čj. JMK

108484/2016 ze dne 17.08.2016, kterými byl společnosti BAMBAS Elektroodpady s.r.o., se

sídlem Skalice nad Svitavou 24, PSČ 679 01, IČ: 276 71 089, udělen souhlas k provozování

zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů, sestávající z technologických úseků:

1) Získání/regenerace rozpouštědel – R2

2) Recyklace/znovuzískávání kovů a kovových sloučenin – R4

3) Úprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11 -

R12

4) Zpracování elektroodpadů – Z9

5) Sběr, výkup, shromažďování a soustřeďování odpadů

s názvem: „Zařízení ke sběru, výkupu, využívání (recyklaci) odpadu a zpracování

elektroodpadu“, s umístěním provozovny v obci Skalice nad Svitavou 24, 679 01 Skalice nad

Svitavou, parc. č. 47/1, 47/2, 47/4, vše k. ú. Skalice nad Svitavou a s provozním řádem

zařízení - „Provozní řád zařízení ke sběru, výkupu, využívání odpadu a zpracování

elektroodpadu“, zpracoval Mgr. Lubomír Dozbaba, červenec 2014,

a to do 30.04.2021.

2 / 3

Odůvodnění:

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“ nebo

„správní orgán“), obdržel dne 19.10.2018 žádost společnosti BAMBAS Elektroodpady s.r.o.

(dále jen „žadatel“), o prodloužení doby platnosti rozhodnutí ve výroku uvedených, kterými

byl udělen souhlas dle ust. § 14 odst. 1 z. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k provozování zařízení ke sběru/výkupu a

využívání odpadů s názvem: „Zařízení ke sběru, výkupu, využívání (recyklaci) odpadu a

zpracování elektroodpadu, s platností do 31.10.2020.

Zařízení je v systému ISOH evidováno pod 2 (dvěma) IČZ:

CZB00287 pro nakládání s elektroodpady,

CZB01652 pro nakládání s odpady jinými než elektroodpady.

Žádost byla zdůvodněna končící platností dosud stávajícího souhlasu a přípravou nového

provozního řádu, kdy má být podstatně rozšířen a změněn provoz zařízení. V souvislosti

s těmito změnami v současné době probíhá jednání dle z. č. 100/2001 Sb., u příslušných

orgánů státní správy.

Krajský úřad, po posouzení všech jemu známých okolností, žádosti vyhověl s tím, že se

předpokládá vypracování nového provozního řádu a předložení nové žádosti tak, aby zařízení

mohlo být po uplynutí stanovené lhůty i nadále provozováno, při současných změnách

v provozu zařízení.

Správní orgán rovněž konstatuje, že žadateli vyhověl v plném rozsahu, tedy akceptoval i

žadatelem navrženou lhůtu pro prodloužení platnosti stávajícího rozhodnutí.

Současně krajský úřad upozorňuje, že předmětné zařízení je možné provozovat na základě

výše uvedených rozhodnutí pouze v tom rozsahu, v jakém byl souhlas k jeho provozování

udělen a v rozsahu jeho schváleného provozního řádu, za současného dodržování platné

legislativy.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode

dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu

Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a

jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.

Ing. Mojmír Pehal

vedoucí odboru

vz. Ing. Jiří Hájek, v. r.

vedoucí oddělení posuzování vlivů

na životní prostředí

za správnost vyhotovení: Ing. Jan Novák

3 / 3

Obdrží:

- BAMBAS Elektroodpady s.r.o., Skalice nad Svitavou 24, PSČ 679 01 (do DS)

- obec Skalice nad Svitavou, Skalice nad Svitavou 48, PSČ 679 01 (do DS)