Výkup odpadů a katalogová čísla odpadů

 

 • výkup pondělí až čtvrtek od 6.00 do 14.00 hodin, bližší informace na tel. 723731946 p.Brandner

 • možnost přistavení gitterboxů na skladování materiálu u dodavatele
 • zpracování a vyřízení všech potřebných dokumentů (protokol o ekologické likvidaci, podklad k fakturaci apod.)
 • kvalitní, rychlý, včasný servis a odvoz na základě telefonického hovoru (popřípadě smluvních podmínek - objednávka, smlouva)

  Vykupované a zpracovávané odpady dle provozního řádu schváleného Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí.

  Katalogové číslo Název Kategorie
  06 03 13 Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy N
  06 03 15 Oxidy kovů obsahující těžké kovy N
  06 04 04 Odpady obsahující rtuť N
  06 04 05 Odpady obsahující jiné těžké kovy N
  07 01 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
  07 02 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
  07 03 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
  07 04 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
  07 05 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
  07 06 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
  07 07 04 Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy N
  10 04 02 Pěny a stěry (z prvního a druhého tavení) N
  10 08 08 Solné strusky z prvního a druhého tavení N
  10 08 09 Jiné strusky O
  10 08 11 Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 100810 (obsahující nebezpečné látky) O/N
  10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 O
  11 01 06 Kyseliny blíže nespecifikované N
  11 01 09 Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky N
  11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09 O
  11 01 98 Jiné odpady obsahující nebezpečné látky N
  12 01 01 Piliny a třísky železných kovů O
  12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů O
  14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N
  14 06 05 Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla N
  15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O
  15 01 02 Plastové obaly O
  15 01 04 Kovové obaly O
  15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N
  15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpeč. Látkami N
  16 01 08 Součástky obsahující rtuť N
  16 01 17 Železné kovy O
  16 01 18 Neželezné kovy O
  16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod č. 160107 až 160111 a 160113 a 160114 N
  16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené O
  16 02 13 Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod č. 160209 až 160212 N
  16 02 14 Vyřazená zařázení neuvedená pod č. 160209 až 160213 O
  16 02 15 Nebezpečné složky odstarněné z vyřazených zařízení N
  16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod č. 160215 O
  16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
  16 05 07 Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N
  16 05 08 Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezepčné látky N
  16 05 09 Vyřazení chemikálie neuvedené pod č. 160506, 160507 nebo 160508 O
  16 06 01 Olověné akumulátory N
  16 06 02 Nikl - kadmiové baterie a akumulátory N
  16 06 03 Baterie obsahující rtuť N
  16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 160603) O
  16 06 05 Jiné baterie a akumulátory O
  16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlati, stříbro, rhetium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu ( kromě odpadu uvedeného pod č. 160807 ) O
  16 08 07 Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami N
  17 02 01 Dřevo O
  17 02 03 Plasty O
  17 04 01 Měď, bronz, mosaz O
  17 04 02 Hliník O
  17 04 03 Olovo O
  17 04 04 Zinek O
  17 04 05 Železo a ocel O
  17 04 06 Cín O
  17 04 07 Směsné kovy O
  17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N
  17 04 10 Kabely osabhující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N
  17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 170410 O
  17 09 01 Stavební a demoliční odpady osabhující rtuť N
  19 02 03 Upravené směsi odpadů obsah. pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné O
  19 02 04 Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný N
  19 02 05 Kaly z fyzikálně - chemického zpracování obsahující nebezpečné látky N
  19 02 06 Kaly z fyzikálně - chemického zpracování neuvedené pod č. 190209 O
  19 02 11 Jiné odpad obsahující nebezpečné látky N
  19 02 99 Odpady jinak blíže neurčené - odpad s obsahem drahých kovů O
  19 12 11 Jiné odpady ( včetně směsí materiálů ) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky N
  19 12 12 Jiné odpady ( včetně směsí materiálů ) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod č. 191211 O
  20 01 01 Papír a lepenka O
  20 01 13 Rozpouštědla N
  20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
  20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod č. 160601, 160602 nebo pod č. 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie N
  20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod č. 200121 a 200136 N
  20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod č. 200121, 200123 a 200136 O
  20 01 38 Dřevo neuvedené pod č. 200137 N
  20 01 39 Plasty O
  20 01 40 Kovy O